Aarhus Fodslaws vedtægter.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. september 1990.

Efterfølgende ændret på generalforsamlingen den 27. september 2001 samt justeret den 26. september 2013 og 29. september 2016.

fodslawaarhus§ 1
1. Foreningens navn er AARHUS FODSLAW, og dens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2
1. Foreningens formål er under kammeratlige former at udbrede kendskabet til og fremme interessen for det danske land og dets natur. Foreningens arrangementer af trænings- og vandreture skal ske for at udbrede vandreinteressen, idet der lægges vægt på utvungen sportslig beskæftigelse..

§ 3
1. Enhver person kan optages som medlem af foreningen. Medlemskabet er personligt. Ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år kan blive medlem til reduceret kontingent, men de vil ikke modtage medlemsblad og vandrekalender. Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelsen kan af medlemmet indbringes til hovedbestyrelsens (se § 12) endelige afgørelse.

§ 4
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året i august/september måned.

2. Formanden indkalder i medlemsbladet med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg,

§ 5.
1. Generalforsamlingen træffer, hvor andet ikke er bestemt, sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

2. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal personvalg ske skriftligt.

3. Ved afstemninger er hver fremmødt medlem repræsenteret med 1 stemme.

§ 6
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes inden 2 måneder, såfremt 1/3 eller 25 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt forslag, med dagsorden, herom.

§ 7
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer på mindst 3.

2. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fordeler forretninger imellem sig.

3. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at formanden er på valg det ene år, og kassereren det andet år.

4. Formanden og kassereren skal være to af hinanden uafhængige personer.

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der føres en protokol.

6. På ordinær generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.

§ 8
1. Foreningen tegnes af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9
1. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og efter hovedbestyrelsens (se § 12) godkendelse.

§ 10
1. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31. august.

2. Regnskabet skal være godkendt af foreningens 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 1-årig periode.

3. Tillige vælges der en revisorsuppleant for 1 år.

4. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 11
1. Foreningens midler skal til enhver tid være indsat i pengeinstitut eller girokonto lydende på foreningens navn Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kontant kassebeholdning.

§ 12
1. Foreningen er tilsluttet FODSLAW’s hovedforening og skal følge de beslutninger, der bliver vedtaget af repræsentantskabet.

2. Foreningen kan tilslutte sig lokale, nationale og internationale organisationer, hvis formål ikke strider mod FODSLAW’s formål.

§ 13
1. Det påhviler formanden, hvert år senest d. 15. Oktober, at fremsende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt revideret regnskab til hovedforeningen (se § 12.)

§ 14
1. Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

2. Ændringer foranlediget af vedtagelser på FODSLAW’s repræsentantskabsmøde kan foretages af bestyrelsen, dog således, at de skal forelægges for generalforsamlingen til orientering.

§ 15
1. Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – følgende generalforsamlinger, med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. Hovedforeningen skal underrettes om disse senest 14 dage før afholdelse.

2. I tilfælde af opløsning af foreningen, indsættes en eventuel formue på en spærret konto under hovedforeningen til oprettelse af en eventuel ny lokalforening i området. Midlerne skal blive stående i indtil 3 år. Er der indenfor dette tidsrum ikke oprettet en ny lokalforening, tilfalder midlerne hovedforeningen.